Modela troškova i finansiranja za upravljanje čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi
Da biste pristupili Modelu troškova i finansiranja za upravljanje čvrstim otpadom morate da se prijavite ili registrujete
Prijavite se na Model troškova i finansiranja

Ovaj model troškova i finansiranja za upravljanje otpadom je računovodstvena aplikacija koja se koristi putem interneta izrađena kao podrška lokalnim vlastima i njihovim javnim komunalnim preduzećima u jugoistočnoj Evropi da bolje sagledaju strukture troškova upravljanja otpadom. Model troškova i finansiranja je koncepcijski zasnovan na uobičajenim aktivnostima upravljanja otpadom kao što su prikupljanje, transport, odvajanje i odlaganje i sadrži evropska i regionalna iskustva. Model treba da pomogne lokalnim vlastima da odrede troškove svake aktivnosti odvojeno i omogućava bolje upravljanje troškovima. Takođe može da služi kao sredstvo za određivanje i procenu opštih finansijskih podataka sistema za upravljanje otpadom lokalnih vlasti i da im eventualno pomogne da definišu i primenjuju politike usmerene na obezbeđivanje kvaliteta usluga koje se pružaju građanima po nižoj ceni

Model troškova i finansiranja je pripremljen u okviru projekta Radne grupe NALAS-a za upravljanje čvrstim otpadom "Izrada modela troškova i finansiranja za upravljanje čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi" uz podršku GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju usluga opština