Модел за финансии и трошоци за менаџирање на цврст отпад во Југоисточна Европа
За пристап до моделот за финансии и трошоци, потребна е најава или регистрација
Најави се на моделот за финансии и трошоци

Моделот за финансии и трошоци за управување со отпад претставува табеларна апликација базирана на интернет развиена со цел да ги поддржи локалните власти и нивните комунални претпријатија во Југоисточна Европа да добијат подобар преглед на нивната структура за управување со отпад. Според концептот, МФТ е заснован на вообичаени активности за управување со отпад како што се собирање, транспорт, сепарација и отстранување. Моделот на локалните власти им помага да ги разберат трошоците посебно за секоја активност и овозможува подобро управување со трошоци. Моделот, исто така, може да служи како алатка за утврдување и согледување на општите финансиски податоци на системите за управување со отпад на локалните власти со можност да им помогне да дефинираат и применат политики насочени кон обезбедување на квалитетна услуга на граѓаните по пониска цена

Моделот за финансии и трошоци е развиен со поддршка од Отворениот регионален фонд за југоисточна Европа, Модернизација на општинските сервиси (ОРФ ММС)